Rules/Reels 2021

RULES

 1. Fire rating is to be checked, before planning firebreaks or burning down of lands
 2. Firebreaks may not be done in the mornings, only from late afternoons
 3. If lands need to be burned down, the Sector leader must approve and if applicable a CARA permit
 4. Firebreaks must be completed by the end of June 2021
 5. Fires of any nature are prohibited during a cold front
 6. If you are not on the farm you need to elect a representative, delegate a responsible person
 7. It is your responsibility to own fire fighting equipment
 8. It is your responsibility to extinguish fires on your farm
 9. Devon Nood group is for emergencies only !!! Immediate danger to life and property

WHATSUP COMMUNICATION GROUPS
Devon INLIGTING
Membership correspondance
Inform Members of intention to do fire breaks
Inform Members of potential fire and safety dangers

Devon Brand en Nood
Life and Property is in immediate danger
Farm attack
Run away fires

COMMUNICATION RULES

 • FIRE BREAKS – PLANNED FIRE
  • Check Fire Rating on “Devon INLIGTING” (Red-No Fires)
  • Contact and inform Neighbours
  • Inform the members via “Devon INLIGTING”, and include pin drop location
 • BURN DOWN LANDS / CATTLE CAMPS / CONTOURS OUT OF SEASON
  • Request permission from Sector Leader
  • Check Fire Rating on “Devon INLIGTING” (Red-No Fires)
  • Contact and inform Neighbours
  • Inform the members via “Devon INLIGTING”, and include pin drop location
 • UNPLANNED FIRE – IF YOU HAVE AN UNPLANNED FIRE ON YOUR PROPERTY
  • Using your fire fighting equipment kill the fire
  • Contact and inform Neighbours
  • Inform the members via “Devon INLIGTING”, and include pin drop location
  • If the situation poses a threat such as a run away fire use “Devon Brand en Nood”
 • SEE SMOKE
  • Investigate if possible, check the “Devon INLIGTING”
  • Contact Sector Leader
  • Inform the members via “Devon INLIGTING”, and include pin drop location
 • OUT OF CONTROL FIRE – RISK TO ALL
  • In the event that at the source and neighboring farmers are unable to control/extinguish the fire
  • Send a message on “Devon Brand en Nood”, give details and pin drop location

REëLS

 1. Brandgevaarindeks moet nagegaan word voordat voorbrande beplan of lande gebrand word.
 2. Brandstroke/voorbrande mag nie in die oggend gedoen word nie, net laat middag.
 3. Die sektor leier moet die brand van lande vooraf goedkeur. Indien van toepassing, doen ‘n aansoek om ‘n CARA-permit
 4. Voorbrande moet teen die einde van Junie 2020 afgehandel wees.
 5. Vuur van enige aard word verbied tydens ‘n koue front
 6. ‘n Verteenwoordiger of verantwoordelike persoon moet aangewys word indien jy nie op die plaas is nie.
 7. Dit is u verantwoordelikheid om brandbestrydingstoerusting te besit.
 8. Dit is jou verantwoordelikheid om brande op jou plaas te blus.
 9. Devon Noodgroep is slegs vir noodgevalle!!! Onmiddellike gevaar vir lewens en eiendom.

WHATSAPP KOMMUNIKASIE GROEPE
Devon INLIGTING
Lidmaatskap korrespondensie
Stel lede in kennis van voorneme om voorbrande te maak
Stel lede in kennis van moontlike brand- en veiligheidsgevare

Devon Brand en Nood
Lewens en Eiendom is in onmiddellike gevaar
Plaasaanval
Wegholbrande

KOMMUNIKASIEREËLS

 • VOORBRANDE – BEPLANDE VURE
  • Kontroleer brandgevaarindeks op “Devon INLIGTING” (Rooi – Geen Vure)
  • Kontak en gee kennis aan bure
  • Stel die lede via “Devon Nood INLIGTING” in kennis, en sluit “pin drop” (plekaanwysing) in
 • SKOON BRAND VAN LANDE / DIERE KAMPE / KONTOERE BUITE SEISOEN
  • Verkry toestemming van Wyk Leier
  • Kontroleer brandgevaarindeks op “Devon INLIGTING” (Rooi – Geen Vure)
  • Kontak en gee kennis aan bure
  • Stel die lede via “Devon INLIGTING” in kennis, en sluit “pin drop” (plekaanwysing) in
 • ONBEPLANDE VURE – AS JY ‘N ONBEPLANDE VUUR OP JOU EIENDOM HET
  • Gebruik jou brandbestrydingstoerusting om die vuur te blus
  • Kontak en gee kennis aan bure
  • Stel die lede via “Devon INLIGTING” in kennis, en sluit “pin drop” (plekaanwysing) in
  • Indien die situasie ‘n gevaar inhou bv. wegholbrande stel lede in kennis op “Devon Brand and Nood”
 • INDIEN JY ROOK SIEN
  • Ondersoek indien moontlik en raadpleeg die “Devon INLIGTING” groep
  • Kontak Wyk Leier
  • Stel die lede via “Devon INLIGTING” in kennis, en sluit “pin drop” (plekaanwysing) in
 • VUUR BUITE BEHEER – GEVAAR/RISIKO VIR ALMAL
  • In die geval waar die bron en bure nie die vuur kan beheer / blus nie
  • Stuur ‘n boodskap op “Devon Brand en Nood”, gee besonderhede en sluit “pin drop”(plekaanwysing)in